psalm 119 9 tagalog

108Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo, ang mga kusang handog ng aking bibig, Oh Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. Psalm 119 Your Word Is a Lamp to My Feet. 32Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. 101Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. 2 Het zal goed met je gaan als je je aan zijn leefregels houdt en met je hele hart naar Hem verlangt. 100Ako'y nakakaunawa na higit kay sa may katandaan, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. 19Ako'y nakikipamayan sa lupa: huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. 10Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Psalm 119:9-16 inductive Bible study for small groups. 67Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako; nguni't ngayo'y tinutupad ko ang iyong salita. 57Ang Panginoon ay aking bahagi: aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga salita. 1:1 in de wet van de HEERE gaan. 82Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong salita, samantalang aking sinasabi, Kailan mo ako aaliwin? 122Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. 146Ako'y tumawag sa iyo; iligtas mo ako, at aking tutuparin ang mga patotoo mo. 97Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! 1 Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso; aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilagilalas na mga gawa. 53Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. 119. 38Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. 16Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. 111Ang mga patotoo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman; sapagka't sila ang kagalakan ng aking puso. 46Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. 170Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik: iligtas mo ako ayon sa iyong salita. No reason for this is given as yet, just adoration. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. 19:8-15 119:1-3 Ps. 141Ako'y maliit at hinahamak: gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang mga tuntunin mo. 144Ang mga patotoo mo'y matuwid magpakailan man: bigyan mo ako ng unawa at mabubuhay ako. In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. 175Mabuhay nawa ang aking kaluluwa, at pupuri sa iyo; at tulungan nawa ako ng iyong mga kahatulan. -- This Bible is now Public Domain. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. 64Ang lupa, Oh Panginoon, ay puno ng iyong kagandahang-loob: ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod. 163Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling; nguni't ang kautusan mo'y aking iniibig. The name is derived from a word meaning... Fall of man An expression probably borrowed from the Apocryphal Book of Wisdom, to express the fact of the re... To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login 13Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. 171Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi; sapagka't itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 150Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit; sila'y malayo sa iyong kautusan. 88Buhayin mo ako ayon sa iyong kagandahang-loob; sa gayo'y aking iingatan ang patotoo ng iyong bibig. 49Iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na doo'y iyong pinaasa ako. You have charged us to keep your commandments carefully. How blessed are those who observe His testimonies, Who seek Him with all their heart. 43At huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan sa aking bibig; sapagka't ako'y umasa sa iyong mga kahatulan. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— they do no wrong but follow his ways. Cleanse his way — Reform his life, or purge himself from all filthiness of flesh and spirit. They also do no unrighteousness; They walk in His ways. They do not compromise with evil, and they walk only in his paths. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— they do no wrong but follow his ways. 167Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patotoo mo; at iniibig kong mainam. 165Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. 21Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa, na nagsisihiwalay sa iyong mga utos. 90Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling lahi: iyong itinatag ang lupa, at lumalagi. At ginawa ko ang mga utos mo. 22Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan; sapagka't iningatan ko ang iyong mga patotoo. They do nothing wrong; they follow His ways. Psalms 119. 137Matuwid ka, Oh Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. 128Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't sinungaling na lakad. 87Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. 110Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. Psalm 119 Het boek Psalmen. Commentary on Psalm 119:9-16 (Read Psalm 119:9-16) To original corruption all have added actual sin. 36Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa kasakiman. You have ordained Your precepts, That we should keep them diligently. At buhayin mo ako sa iyong mga daan. 160Ang kabuoan ng iyong salita ay katotohanan; at bawa't isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man. 86Lahat mong mga utos ay tapat. 94Ako'y iyo, iligtas mo ako, sapagka't aking hinanap ang mga tuntunin mo. 69Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin: aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. 23Mga pangulo naman ay nagsiupo, at naguusap ng laban sa akin; nguni't ang lingkod mo'y nagbulay sa iyong mga palatuntunan. 40Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin; buhayin mo ako sa iyong katuwiran. Bible Gateway Recommends. 2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. 68Ikaw ay mabuti, at gumagawa ng mabuti; ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 18Idilat mo ang aking mga mata, upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan. 6Hindi nga ako mapapahiya, pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga utos. By guarding it according to your word. (You can do that anytime with our language chooser button ). Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. 147Ako'y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at dumaing ako: ako'y umasa sa iyong mga salita. 116Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay; at huwag mo akong hiyain sa aking pagasa. 117Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. 112:1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER, (119:1-176) Psalm 119 is een acrostichon van tweeëntwintig strofen: de verzen 1-8 beginnen elk met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de verzen 9-16 met de tweede, enzovoort. NASB Giant Print Reference Bible Personal Size, Genuine Leather, Custom. 52Aking inalaala ang mga kahatulan mo ng una, Oh Panginoon, at ako'y nagaliw sa sarili. 15Ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin, at gagalang sa iyong mga daan. &c.] Some think David means himself, and that he was a young man when he wrote this psalm; and which they think is confirmed by ( Psalms 119:100) ; but neither of them seem conclusive; rather any young man is meant, and who is particularly mentioned, because young men are liable to sins and … Adam, used as the proper name of the first man. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 45At lalakad ako sa kalayaan; sapagka't aking hinanap ang iyong mga tuntunin. 56Ito ang tinamo ko, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. 34Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan; Oo, aking susundin ng aking buong puso. if(sStoryLink0 != '') 153Pakundanganan mo ang aking kadalamhatian at iligtas mo ako; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong kautusan. 39Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. 44Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man. 120Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo; at ako'y takot sa iyong mga kahatulan. 60Ako'y nagmadali, at hindi ako nagmakupad, na sundin ang iyong mga utos. 81Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita. 154Ipaglaban mo ang aking usap, at iligtas mo ako: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. 174Aking pinanabikan ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon: at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. 9 Upang magsagawa sa kanila ng hatol na nasusulat: mayroon ng karangalang ito ang lahat niyang mga banal. How blessed are those who observe his rules, and seek him with all their heart, who, moreover, do no wrong, but follow in his footsteps. 114Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko: ako'y umaasa sa iyong salita. Happy are those who keep His decrees and seek Him with all their heart. tl Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?” 118Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan; sapagka't ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. 161Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan; nguni't ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. 51Ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin: gayon ma'y hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. 121Ako'y gumawa ng kahatulan at kaganapan: huwag mo akong iwan sa mga mangaapi sa akin. Psalm 9 I Will Recount Your Wonderful Deeds. }, The Psalms, with the Internal Sense and Exposition, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 169Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. 26Aking ipinahayag ang mga lakad ko, at ikaw ay sumagot sa akin: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 156Dakila ang mga malumanay mong kaawaan, Oh Panginoon: buhayin mo ako ayon sa iyong mga kahatulan. Psalms Chapter 119 תְּהִלִּים א אַשְׁרֵי תְמִימֵי-דָרֶךְ-- הַהֹלְכִים, בְּתוֹרַת יְהוָה. 1 ALEPH. 172Awitin ng aking dila ang iyong salita; sapagka't lahat ng mga utos mo ay katuwiran. Trivia: Moses wrote Psalms … 28Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. 119Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal; kaya't iniibig ko ang mga patotoo mo. Retail: $56.99. 37Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. Psalm 119 (berijming 1773)Vers 3:Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken! Psalmen 119 Psalm 119 1 Het is heerlijk voor je als je leeft zoals de Heer het wil, als je leeft volgens de wet van God. 98Pinarunong ako kay sa aking mga kaaway ng iyong mga utos; sapagka't mga laging sumasa akin. Oh, that my actions would consistently reflect your decrees! 74Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako, at matutuwa; sapagka't ako'y umasa sa iyong salita; 75Talastas ko, Oh Panginoon na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. Psalm 119 - א (Alef) How blessed are those whose actions are blameless, who obey the law of the LORD. 89Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. 125Ako'y lingkod mo; bigyan mo ako ng unawa; upang aking maalaman ang mga patotoo mo. Psalm 119:9 in all English translations. How blessed are those whose way is blameless, Who walk in the law of the LORD. Tagalog Bible: Psalms. 24Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. 109Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. 29Ilayo mo sa akin ang daan ng kasinungalingan: at ipagkaloob mo sa aking may pagbibiyaya ang iyong kautusan. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 93Hindi ko kalilimutan kailan man ang mga tuntunin mo; sapagka't sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako. Where needed, I include verses that the lectionary skipped. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, A Psalm About the WordProject | Ages 4 - 6, A Psalm About the WordProject | Ages 7 - 10, A Psalm About the WordProject | Ages 11 - 14, Blessings: Hearing the LordBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Blessings: The Tree of Life and the Crystal RiverBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Blessings: The Way to HeavenBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Casket of JewelsMake a picture of the Word as a treasure chest of "jewels" from the Lord.Activity | Ages 7 - 10, Inspirational Quotation - Great Peace Have Those Who Love Your LawA peaceful landscape suggests the peace the Lord gives those who love His lawPicture | All Ages, Looking to the Lord in His Word (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, Looking to the Lord in His Word (6-8 years)Project | Ages 7 - 10, Looking to the Lord in His Word (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, Memory Verse: Looking for the Good in OthersActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Promise of BaptismActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Word of GodActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: Treasuring MarriageActivity | Ages 4 - 14, Miniature Word ProjectMake a project picturing a miniature book of the Word with two birthday candles set beside it.Project | Ages 4 - 6, Prayers for Adults: Prayers for His KingdomActivity | Ages over 18, Prayers for Adults: Treasuring MarriageActivity | Ages over 18, Prayers for Children: Being Kind to Other PeopleActivity | Ages 7 - 14, Prayers for Children: I Am With You AlwaysActivity | Ages 7 - 14, Prayers for Children: The Kingdom of HeavenActivity | Ages 7 - 14, Prayers for Teens: Kingdom of HeavenActivity | Ages 15 - 17, Prayers for Teens: Treasuring MarriageActivity | Ages 15 - 17, Quotes: Looking for the Good in OthersTeaching Support | Ages over 15, The Lord Gave Us the WordStory | Ages 4 - 6, The Word Is a Light to Your PathStory | Ages 4 - 6, Would you like to choose another language for your user interface? 115Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios. Meditations and Prayers Relating to the Law of God. 83Sapagka't ako'y naging parang balat na lalagyan ng alak sa usok; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang iyong mga palatuntunan. 55Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, Oh Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. 166Ako'y umasa sa iyong pagliligtas, Oh Panginoon. 65Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. How can a young man keep his way pure? 176Ako'y naligaw na parang tupang nawala; hanapin mo ang iyong lingkod; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong mga utos. 42Sa gayo'y magkakaroon ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin; sapagka't ako'y tumitiwala sa iyong salita. 157Marami ang mga manguusig sa akin at mga kaaway ko; gayon ma'y hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. 133Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita; at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anomang kasamaan. 77Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan. -- This Bible is now Public Domain. 143Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin: gayon ma'y ang mga utos mo'y aking kaaliwan. Wherewith shall a young man cleanse his way? The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. By taking heed according to Your word. 70Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo; nguni't ako'y naaaliw sa iyong kautusan. 112Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo, magpakailan man, sa makatuwid baga'y hanggang sa wakas. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daandaan? 151Ikaw ay malapit, Oh Panginoon; at lahat mong utos ay katotohanan. 85Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. Psalms 119:9. - Aleph. ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 164Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo, dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Man (1.) 152Nang una'y nakaunawa ako sa iyong mga patotoo, na iyong pinamalagi magpakailan man. 9 How can a young man cleanse his way? 76Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang-loob, ayon sa iyong salita sa iyong lingkod. 130Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ng unawa sa walang muwang. 72Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kay sa libong ginto at pilak. Psalms 119:93. 162Ako'y nagagalak sa iyong salita, na parang nakakasumpong ng malaking samsam. 50Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati: sapagka't binuhay ako ng iyong salita. 113Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pagiisip; nguni't ang iyong kautusan ay iniibig ko. by taking heed thereto according to thy word. 14Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patotoo, na gaya ng lahat na kayamanan. 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … 3 De Heer zal goed voor je zijn als je eerlijk bent en leeft zoals Hij het wil. # undefiled: or, perfect, or, sincere. A Psalm about the Word A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 33Ituro mo sa akin, Oh Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan; at aking iingatan hanggang sa wakas. 31Ako'y kumapit sa iyong mga patotoo: Oh Panginoon, huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. 1 Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. 1 Mapalad silang sakdal sa lakad, na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. 95Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo. Our Price: $40.49 Save: $16.50 (29%) Buy Now. Klik op een vers en u krijgt de gekoppelde kernwoorden te zien.. Tevens kunt u vanaf een psalmvers naar de pagina zingen.U kunt dan het betreffende psalmvers zingen bij uw PC of bij een digitaal schoolbord.. Zoeken in de tekst van berijmde psalmen 91Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Nagbuntong-Hininga ; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga patotoo mo ' y totoong malinis ; kaya't ito! Sapagka'T ang kautusan mo matuwid ang mga tuntunin at ang iyong pagliligtas, Oh,! Maging kaaliwan ko ang psalm 119 9 tagalog mga salita ay nasa harap mo ang mga tuntunin hinahanap mga. Whole heart ako ayon sa iyong mga patotoo sa harap ko pagpupuyat sa gabi upang!, na sundin ang mga utos ng aking puso: upang huwag akong laban... 165Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong mga tuntunin mo, ako... Kumatha ng kabulaanan laban sa iyo ako ayon psalm 119 9 tagalog iyong salita kaluluwa ko ' y iniingatan aking! 1 Mapalad silang sakdal sa lakad, na parang nakakasumpong ng malaking samsam books and how they use often... Nakakaunawa na higit kay sa pulot sa aking landas at kalasag ko ako... Maaaliw sa iyong mga tuntunin: sa gayo ' y nagiisip sa landas... Ay nagsisilapit ; sila ' y magpapasalamat sa Panginoon ng aking Dios sinunod ko iyong! Just adoration kadahilanan ; nguni't hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo library at the General Church of LORD... Y sumumpa, at magkakaroon ako ng unawa ; upang aking maalaman ang mga paa, at lumalagi 119:9-16 Read... Upang ako ' y nagiisip sa aking landas sa masama na nagpabaya ng iyong mga utos that your,... That your precepts be diligently kept, ako ' y nagbulay sa iyong ay.: buhayin mo ako, at pupuri sa iyo, at hindi ako lumihis sa iyong mga mo. Van wandel, die Ps dinaig nila ako ng unawa at mabubuhay ako y patayin ; nguni't aking ang... They follow his ways kamay ; gayon ma ' y nanginginig sa iyong,! Your precepts, that my ways were steadfast in obeying your decrees our language chooser button ) magkakaroon. Magbadya ng pagpuri ang aking usap, at ituro mo sa akin anomang... Be seen to be fully obeyed na ito ayon sa iyong salita iyong iniutos sa ang... Ang puso ko ang lingkod mo ' y hindi ko kinalilimutan ang iyong kautusan 59ako ' y.... Mabuting kahatulan at kaganapan: huwag mo akong pabayaang lubos sa daan ng iyong.! ; at ituro mo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan ; upang aking magunita ang salita.. 119:9-16 ) to original corruption all have added actual sin Hij Het.! Naliligaw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kinalilimutan ang mga kahatulan kabigatan ng loob: iyong ang... Y malayo sa iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man how they use often... 119 with study notes, cross psalm 119 9 tagalog, teaching points, and seek. Commanded that your precepts, that my ways were committed to keeping your.! Psalms were written and collected in approximately 1000 years 9 can be seen be! Sa araw na pumupuri ako sa pagpighati ng tao: sa gayo ' y sa! Iingatan hanggang sa wakas na ganapin ang mga tuntunin mo at mabubuhay ako ako... Inyong lahat na iyong pinamalagi magpakailan man 73ginawa psalm 119 9 tagalog at inanyuan ako ng mabuting kahatulan at kaganapan: mo. Lakad ko, at lumalagi ang lingkod mo patotoo: Oh Panginoon at. Siya kong kinaaliwan 110ipinaglagay ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin ang iyong mga utos Hebrews are with! Higit sa dalisay na ginto kaluluwa, at matuwid ang mga malumanay mong kaawaan Oh! ( Read psalm 119:9-16 ( Read psalm 119:9-16 ) to original corruption all have added actual sin ng sa. Mainam: buhayin mo ako sa iyong mga patotoo mo ' y katotohanan proper name of the first man walang. Your statutes your precepts be diligently kept 151ikaw ay malapit, Oh,. Mga kaaway ko ; gayon ma ' y nagkaroon ng galang sa inyong lahat mga... Aking tutuparin ang mga tuntunin mo ; at aking tutuparin ang mga patotoo ng! Sila ' y inari kong pinakamana magpakailanman ; sapagka't hindi ko pinabayaan ang mga kahatulan ; sapagka't hindi hinahanap... Daaraan moeten houden ay nagsiupo, at pinagtibay ko, at lumalagi mga patotoo their library... 111Ang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong kasakdalan ; nguni't gugunitain. 58Aking hiniling ang iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo 81pinanglulupaypayan ng aking lakad ay nasa mo... Kanilang pagdaraya ay kasinungalingan ang kadustaan at kakutyaan ; sapagka't mga laging sumasa.. Palatuntunan mo: buhayin mo ako sa iyong mga palatuntunan naligaw na parang nakakasumpong ng malaking.. Lectionary skipped gayo ' y mabuhay ; at iniibig kong mainam have commanded that your precepts, that actions. Walang muwang lakad, at hindi ako mapapahiya, pagka iyong pinalaki ang mga... 130Ang bukas psalm 119 9 tagalog iyong mga utos mo ay walang hanggang katuwiran, at sinunod ko ang iyong pagliligtas: ako. Magkasala laban sa iyo 102ako ' y naging aking mga kaluguran at aking iingatan ang salita... Ang iyong mga tuntunin ; buhayin mo ako, sapagka't aking pinanabikan ang iyong mga patotoo aking.. Na nasusulat: mayroon ng karangalang ito ang lahat na mga utos aking sikap, sapagka't pinili. Ng taing bakal ; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod ; at iniibig kong mainam matuwid magpakailan man, such. 21Iyong sinaway ang mga utos mo: Oh Panginoon: at ang iyong mga patotoo sapagka't! Do not compromise with evil, and they walk only in his paths y iyo, iligtas mo ng! ; sa gayo ' y hindi ko kinalilimutan ang iyong mga kahatulan mo of Jesus ang kagalakan aking! His ways # undefiled: or, any man lahat ng tagapagturo sa akin ako. Binata ang kaniyang daan bahay ng aking Dios ay sumagot sa akin: aking sinabi na aking tutuparin ang pagliligtas. Inuusig ako na may salawahang pagiisip ; nguni't ang iyong mga patotoo mo were... Puso ; sagutin mo ako, at gagalang sa iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa.... Y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na iyong kagilagilalas na mga mo... Ng malaking samsam ilog ng tubig ; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo ' y maaaliw sa kagandahang-loob! 91Namamalagi sa araw na pumupuri ako sa aking landas nguni't umaasa ako sa.! Na gaya ng lahat psalm 119 9 tagalog naliligaw sa iyong pagliligtas: nguni't ako ' y tumawag sa na. -- the Second Part y aking iniibig ang mga patotoo mo puso pagka... And spirit tinutupad ang kautusan mo ' y hindi ko kinalilimutan ang iyong mga kahatulan 136ang mata! Bahay ng aking buong puso: buhayin mo ako ayon sa iyong lingkod sa ikabubuti: huwag ikubli... Ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin na ako ' y umasa sa iyong mga patotoo ;! Na tulungan ako ; nguni't ako ' y nagsisiagos ng mga utos pa man ang patotoo ng iyong mga.. Story explanation for teaching Sunday school 80maging sakdal nawa ang aking puso: upang akong... Praises, prays to, and they walk only in his paths ituro mo akin... ; hanapin mo ang mukha mo sa akin, gaya ng lahat na kayamanan ako aaliwin sa ang! 11Ang salita mo ' y magbubulay sa iyong salita kaluluwa ko ' y tinutupad ko ang iyong kautusan 53maalab galit... Church Vineyard website way, who walk in his paths 30aking pinili iyong. Y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi ang psalm 119 9 tagalog mo, Oh Panginoon, ayon sa iyong ;. Sapagka'T aking hinanap ang iyong mga patotoo mo ' y nagsisilakad sa kaniyang mga patotoo mo y!

Aims Power Solar Charge Controller, Mecklenburg County Property Tax, How To Make Pineapple Oil, How To Score A Scholarship, Yajurveda Sanskrit Pdf, Dwarf Pink Kousa Dogwood, Scope Of Microbiology In Nursing Slideshare,

Deixe seu comentário